تحقیقات کتابخانه ای

تحقیقات کتابخانه ای

تحقیق کتابخانه ای Desk Research

در این نوع تحقیق ابتدا مشکل را تعریف کند و سپس فرضیه هایی ارائه دهد که از طریق طرح های تحقیقاتی رسمی تر ارزیابی شود. شایان ذکر است که در تحقیق اکتشافی طرح تحقیق رسمی وجود ندارد. این مرحله چندان علمی به نظر نمی رسد. از آنجا که هدف تحقیق اکتشافی مشخص کردن مشکل اصلی است، پژوهشگر باید از تعدادی روش های غیررسمی برای تعریف مشکل استفاده کند که لازمه آن قدرت تصور و انعطاف پذیری است. با اینکه در مطالعه اکتشافی از روش های غیررسمی استفاده می شود، این مطالعات از اهمیت بسیاری برخوردار است.

روش های طرح تحقیق کتابخانه ای عبارتند از: بررسی مقالات و کتب موجود، پرسش از افراد متخصص و متبحر و بررسی چند مورد برگزیده مانند پایگاه های اطلاعات دولتی از قبیل سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز آمار بانک مرکزی و سازمان کمرک و . . . . نتیجه تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای فهم بهتر موضوع می باشد.

 روش کتابخانه‌ای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش‌، از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های تحقیق کتابخانه‌ای است. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه‌ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانه‌ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه‌، باید از روش کتابخانه‌ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌، جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام کند‌.

تحقیق کتابخانه ای
بررسی مقالات
پایگاه های اطلاعاتی
شرکت تحقیقات بازاریابی در مشهد

نظرات کاربران


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید